پرواز تفریحی


بال هایی که متعلق به خودتان هستند.

بر خلاف هواپیماهای مسافربری و جنگنده، یک هواپیمای شخصی از آزادی کامل در پرواز برخوردار است.

شما به هر جا که بخواهید می توانید پرواز کنید.